לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900
למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

מכירות ונכסים בכינוס

31/05/2024
09/06/2024

להלן ההליכים ותנאי ההשתתפות למכירת רכבים

כלי התחבורה המפורסמים על ידי משרדנו באתר זה ובאתר בידספיריט הנם המקור המוסמך היחיד לפרסום ולמכירת כלי התחבורה הללו.

שימת לבכם כי כל גורם אחר המפרסם את הרכבים הללו אינו מוסמך ואינו פועל בשמנו!

א. כללי

כמפורט במודעה בעיתון, עורך דין ממשרדנו עופר חן או ויקטור פישר מונה ככונס נכסים על הרכב שעומד למכירה.

הן על פי החוק והן על פי הנחיות רשם ההוצאה לפועל, על כונס הנכסים לפעול לפרסום הצעות למכירת הרכב בעיתון יומי, לאפשר לכל מי שמעוניין להשתתף בהליכי המכירה  (בתנאי שהינו עומד בתנאי הסף), לתת הצעתו, ולנסות לקבל את המחיר המקסימלי הניתן עבור הרכב.

יצוין, כי כל משתתף מפקיד יחד עם הצעתו גם שיק בנקאי לפקודת הכונס בלבד, ולחילופין ימסור פרטי כרטיס אשראי על מנת להבטיח את הסך של 10% משווי הצעתו (להלן: "הפקדון").

ניתן להוריד "טופס השתתפות במכרז"  וגם "חוזה רכישת רכב בהתמחרות ממוחשבת"
למלאו ולשלוח לפקס שמספרו 09-8890621 או למייל [email protected] (טלפון לבירורים 09-8890666).
ניתן לשלוח צילום הטופס גם באפליקציית וואטסאפ (whats app) למספר 054-7176644.

כמו כן, ניתן להירשם ישירות אל ההתמחרות הממוחשבת באתר בידספירט https://cars.bidspirit.com/

מומלץ לפנות אלינו טלפונית אחרי משלוח הפקס/מייל/הודעה ולוודא קבלתם במשרדנו.

כונס הנכסים רשאי לקיים בין המציעים הליך התמחרות ממוחשב באינטרנט, ויחולו ההוראות המפורטות בתנאים המיוחדים אשר יועברו למציעים, כתנאי להשתתפות בהתמחרות. לא ישתתף בהתמחרות מציע אשר לא הפקיד הפקדון כאמור לעיל. יודגש כי כל המציעים המשתתפים בהתמחרות יהיו חייבים לקבל מראש קוד משתמש וסיסמא לצורך השתתפותם בהתמחרות האינטרנטית וכן לחתום על כתב התחייבות מציע.

ההתמחרות הממוחשבת נעשית ממקום מושבו של כל מציע (אין צורך להגיע למקום מסוים) באמצעות הטלפון הנייד או באמצעות מחשב המחובר לאינטרנט.

אופן ההשתתפות בהתמחרות הממוחשבת ניתן ללמוד מסרטון ההדרכה להלן: https://youtu.be/VziDv233hb8

במידה ובסוף הליכי המכירה הצעתו הסופית של מתמודד התקבלה והוא חוזר בו מהצעתו, רשאי הכונס לחלט את הפקדון שהפקיד ו/או לחייב את כרטיס האשראי ב-10% מהצעתו וזאת כתוצאה מהנזק שנגרם לצדדים.

לפיכך, על מציע לקחת בחשבון שעם הגשת הצעתו, אין הוא רשאי לסגת ממנה.

במידה והצעתו של המציע לא התקבלה אזי הוא זכאי ויקבל בחזרה את הפקדון שהפקיד מידית בתום ההתמחרות ו/או תשוחרר מסגרת כרטיס האשראי.

חשוב: הליכי מכירה אלה אינם כפופים לדיני המכרזים!!!

 

 • הרכבים יימכרו כפי שהם (AS – IS) ללא אחריות למצבם/תקינותם ו/או השימוש שנעשה בהם כמו כן אין הכונס אחראי לחוב בגין אגרות ו/או היטלים כלשהם.
 • המציע יפרט בהצעתו את שמו, מענו, מס' הטלפון, EMAIL, פרטי כרטיס אשראי ומס' ת.ז/ ח.פ (במידה והינו תאגיד).
 • מכירת כלי הרכב כפופה לאשור כב' רשם ההוצל"פ.
 • אין התחייבות לקבלת ההצעה הגבוהה ביותר.
 • לכונס הנכסים שמורה הזכות לניהול מו"מ או תחרות (להלן :"התמחרות") בין המציעים ו/או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
 • פרטים נוספים כמו גם תמונות ומידע רלוונטי על הרכב ככל שידוע ניתן לקבל באתר זה ו/או במשרדינו  בטלפון: 09-8890666.
 • כמו כן ניתן להוריד מהאתר העתק מרישיון הרכב הרלוונטי.
 • לנוחיותכם ניתן להאזין לקובץ שמע בטלפון 09-8890683 .

 

ב. סיום הליכי המכירה

בשלב זה רשאי הכונס על פי שיקול דעתו ולאחר בחינת ההצעות, להחליט על פרסום נוסף ו/או להזמין מציעים נוספים להציע הצעות.

יש לציין, כי מציע שלא הפקיד את הפקדון כראוי הצעתו לא תיבחן.

כמו כן במידה והצעתו של מציע נמוכה מההצעות הגבוהות ביותר שהוצעו, רשאי הכונס לא שתפו בהתמחרות.

 

ג. התמחרות/תחרות

 1. בתום המועד האחרון (או המוארך) שפורסם להגשת הצעות ובהתאם למועד שנקבע ופורסם לקיום ההתמחרות הממוחשבת, תיארך ההתמחרות הממוחשבת רק בין המציעים שהציעו הצעותיהם בכתב ו/או באמצעות רישום באתר בידספיריט כמפורט לעיל וכן הפקידו פיקדון ו/או מסרו כנדרש פרטי כ"א.
 2. התחרות תיערך טלפונית ו/או במשרדו של הכונס ו/או בהתמחרות ממוחשבת (במועד ובזמן שיקבע ויודע למציעים מראש). בין כל המציעים שהציעו הצעותיהם, כאשר כל משתתפי ההתמחרות רואים את כל ההצעות ויכולים להעלות את הצעותיהם. יש לציין, כי לא ניתן להציע סכום שכבר הוצע ע"י אחד המתמודדים בתחרות.
 3. ההצעות נרשמות בפרוטוקול עד שנשאר מציע אחד שהציע את הסכום הגבוה ביותר ואף אחד לא מוכן להציע יותר.
 4. כונס הנכסים רשאי לקיים בן המציעים הליך התמחרות ממוחשב באינטרנט, ויחולו ההוראות המפורטות בתנאים המיוחדים אשר יועברו למציעים, כתנאי להשתתפות בהתמחרות.
  ההתמחרות הממוחשבת נערכת באמצעות האינטרנט באתר ייעודי. כל משתתף בהתמחרות הממוחשבת יקבל מראש שם משתמש וסיסמא באמצעתו יכנס לאתר הייעודי שם יופיעו תצלומי הרכבים ופרטיהם. בשעה עליה הודיעו מראש תיפתח ההתמחרות ולכל מציע תהה אפשרות להעלות את הצעתו מעבר למחיר הפתיחה והכל ממקום מושבו של כל מציע ללא צורך בהגעה למקום ספציפי.
  אופן ההשתתפות בהתמחרות הממוחשבת ניתן ללמוד מסרטון ההדרכה להלן: https://youtu.be/VziDv233hb8
  לא ישתתף בהתמחרות מציע אשר לא הפקיד הפקדון כאמור לעיל ו/או נרשם כהלכה באתר בידספיריט כמפורט לעיל ונתן פרטי כ"א. יודגש כי כל המציעים המשתתפים בהתמחרות יהיו חייבים לחתום על כתב התחייבות מציע. בתום ההתמחרות הכונס מודיע לאותו מציע, כי הוא "הזוכה" בהתמחרות (להלן: "הזוכה").ועל הזוכה ברכב לחתום על הסכם מכר ובו מפורטים התנאים לרכישה. כמו כן, ההמחאה הבנקאית אשר ניתנה לצורך השתתפות כפקדון, מופקדת בשלב זה בחשבון הנאמנות של הכונס בתוספת השלמה ל- 10% משווי סכום הזכיה ולחילופין במקרה ונמסרו פרטי כרטיס אשראי כביטחון, מתחייב הזוכה להפקיד 10% מסכום הזכיה תוך 24 שעות שאם לא כן יחוייב כרטיס האשראי.
 5. כל שאר המתמודדים (גם אלה שלא השתתפו בהתמחרות) יוזמנו לבוא למשרדנו לקבל בחזרה את השיק הבנקאי ובמקרה שבו נמסרו פרטי כרטיס אשראי תשוחרר מסגרת האשראי מהכרטיס.
 6. מיד עם הודעת משרד הכונס למציע הזוכה כי רשם ההוצל"פ אישר את המכר, על  "הזוכה" להפקיד תוך 48 שעות לכל היותר את יתרת התמורה (ההפרש בין סכום ההצעה שהציעה בגינה זכה פחות הפקדון שכבר הפקיד) לחשבון הנאמנות של הכונס או להביאה בשיק בנקאי.
 7. הן על פי החוק והן על פי הוראות רשם ההוצאה לפועל, החייב בתיק ההוצאה לפעול רשאי בכל עת (עד לאישור המכר) לפדות את הרכב במחיר החוב או ההצעה הגבוהה ביותר.לפיכך, מיד לאחר ההתמחרות פונה הכונס לחייב ומודיע לו, כי רכבו הועמד למכירה ומה ההצעה הגבוהה ביותר שהוצעה. כמו כן, מודיע הכונס לחייב, כי הינו רשאי לפדות את הרכב במחיר ההצעה הגבוהה ביותר תוך 7 ימים.
 8. במידה והחייב פדה את רכבו , אזי רכבו מוחזר לו והליכי המכירה מופסקים ו"הזוכה" מקבל את הכספים שהפקיד בחזרה מידית .ישנה אופציה נוספת והיא שהנושה בתיק ההוצאה לפועל אינו מרוצה מהמחיר שהוצע ו/או מגיע להסדר עם החייב וגם אז הליכי המכירה מופסקים ו"הזוכה" מקבל את כספו חזרה.
 9. במידה והחייב לא פדה את רכבו תוך 7 ימים ו/או הגיע להסדר עם הנושה, אזי פונה הכונס לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לאשר את המכירה "לזוכה".יודגש, כי הכונס יעדכן את "הזוכה" על תשובת החייב להצעת הפדיון וכן על הגשת או אי הגשת הבקשה לאישור המכירה.
 10. קודם לפניה לרשם ההוצאה לפועל בודק הכונס כי "הזוכה" הפקיד את מלוא התמורה.

 

אישור מכירה ע"י רשם ההוצאה לפועל

 1. כאמור, כונס הנכסים פונה בתום 7 הימים שניתנו לחייב לפדות את רכבו, לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לאישור המכירה.בבקשה מפרט הכונס את כל ההליכים שנקט ולבסוף מבקש לאשר את המכירה לטובת "הזוכה".חשוב:יש לציין, כי רשם ההוצאה לפועל, לא חייב לאשר המכירה והוא רשאי על פי שיקול דעתו, לדרוש מהכונס לבצע פרסום חדש או לנסות להעלות את המחיר המוצע.כמו כן מובהר כי, "הזוכה" לא זכאי לקבל את הרכב והרכב אינו עדיין בבעלותו כל עוד לא אישר רשם ההוצאה לפועל את המכירה!!!

ייתרה מכך כל עוד לא אישר רשם ההוצל"פ את המכר , רשאי הכונס להציע הצעתו לכל המרבה במחיר אפילו למי שלא השתתף קודם לכן בהתמחרות .

 1. במידה ואישר רשם ההוצאה לפועל את המכירה, הוא חותם על "פסיקתא" (צו), זהו מעין צו שיפוטי אשר מופנה למשרד הרישוי והמורה להם להעביר את הבעלות ברכב ע"ש "הזוכה" או "מי מטעמו" והכל כאשר הרכב נקי מכל שעבוד, עיקול ו/או זכות צד ג', כלשהי.חשוב:כאשר רשם ההוצאה לפועל מאשר את המכירה, הרכב עובר ל"זוכה" נקי מכל עיקול ו/או שעבוד ו/או זכות צד ג' כלשהי. (פסיקתא זו חשובה, כי באמצעות פסיקתא זו, ניתן לרשום את הרכב במשרד הרישוי על שם הזוכה). 
 2. רק עם קבלת הפסיקתא, הבעלות הפורמלית והמשפטית עוברת ע"ש "הזוכה" והוא הופך לבעליו של הרכב, כאשר הרכב נקי מכל עיקול ו/או שעבוד ו/או זכות צד ג' כלשהי.
 3. הכונס מזמן את "הזוכה" למשרד, מצייד אותו בפסיקתא המקורית שבאמצעותה הוא ניגש למשרד הרישוי לצורך העברת הבעלות . בסיום ההליך, מקבל הוא ממשרד הרישוי רישיון רכב חדש שהבעלות על הרכב רשומה על שמו.
  רק לאחר שהזוכה מנפיק רישיון רכב חדש על שמו ושולח את תצלומו לכונס, יופנה הזוכה למחסן הכונס על מנת לקבל את רכבו.
  חשוב לציין – באחריות "הזוכה" בהתמחרות להגיע למחסן ולשחרר את הרכב תוך 48 שעות מרגע הודעת הכונס על קבלת אישור מכירה וכן לגשת למשרד הרישוי ולהעביר הבעלות ברכב.
  (דמי האחסון לאחר 48 שעות מרגע ההודעה של הכונס, יושתו על "הזוכה" במכרז).

הזוכה מתחייב להעביר מידית לכונס העתק מהרישיון החדש של הרכב.

עם קבלת הפסיקתא וקבלת מכתב השחרור למחסן וקבלת העתק הרישיון החדש במשרדו של הכונס, מסתיימים הליכי המכירה.
הערה: הכונס חופשי לשנות נהלים אלו בכל עת, בהתאם לצורך או על פי הנחיות רשם ההוצאה לפועל או הוראות החוק.

 

 ב ה צ ל ח ה

× איך אפשר לעזור?