לכל שאלה וייעוץ חייגו: 09-8890900
למחלקת רכבים נא לחייג : 09-8890666

הזמנה להציע הצעות לרכישת קוטג' ברח' דרך הגנים 31א' כפר שמריהו

 • רח' דרך הגנים 31א' כפר שמריהו
 • 505.50
 • בעלות
 • אריה רגב 4 נתניה
 • 6665
 • 177/2
 • שמאות

הצעות ניתן להגיש עד ליום 26/04/2022 בשעה 14:00.

מועד ביקור בנכס הינו ביום א' ה- 10/04/2022 בין השעות 12:00-14:00

להורדת טפסים לחץ כאן

 1. הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש בכתב במשרדינו בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים או לפקודת הוצאה לפועל ע"ס 10% מערך ההצעה והכל בכפוף להוראות הכונס לגבי המכר הספציפי. ההמחאה תחולט במקרה שהמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.
 2. הנכס יימכר כמות שהוא (IS-AS) ואין כונס הנכסים אחראי למצבו. על המציע מוטלת החובה לבדוק על אחריותו את מצבו הפיזי והתכנוני של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו ומצב רישום הזכויות לגביו, וזאת בכל רשות ממלכתית, עירונית ואחרת.
 3. לא ישולמו דמי תיווך.
 4. כונס הנכסים איננו כפוף לדיני מכרזים, ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, ויהא רשאי לנהל מו"מ ו/או התמחרות – עם המציעים כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו. הכונס אף רשאי לדחות ו/או להאריך את מועד קבלת ההצעות ו/או לפרסם שוב הזמנות לקבלת הצעות לרכישה.
 5. המציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם רכישה. כונס הנכסים רשאי לשנות את תנאי הסכם המכר לפני ו/או אחרי זכיית המציע, לפי שיקול דעתו המוחלט. המכירה הינה כפופה לאישור כב' ראש ההוצאה לפועל.
 • כל הפרטים המפורטים לעיל, הינם עפ"י הנתונים המפורטים בנסח הטאבו ובהערכת השמאי ואין משרדנו אחראי על אמיתותם או דיוקם.
 • הנכסים יימכרו כפי שהם (AS-IS) ללא אחריות למצבם ו/או השימוש שנעשה בהם כמו כן תשלום בגין אגרות/היטלים כלשהם ישולמו בהתאם להוראות חוזה המכר אשר ייחתם בין הח"מ לזוכה ובהתאם להוראות החוק.
 • הצעות לא יתקבלו במייל או בדרך אחרת ללא תאום מראש וללא שיצורף אליהן הפקדון בסך 10% משווי ההצעה.
 • המציע יפרט את שמו, מענו, מס' טלפון ומס' ת.ז.
 • מציע אשר יחזור בו מהצעתו פקדונו יחולט!
 • מכירת נכסי המקרקעין כפופה לאישור כב' ראש ההוצאה לפועל.
 • אין התחייבות לקבלת ההצעה הגבוהה ביותר.
 • לכונס הנכסים שמורה הזכות לניהול מו"מ או תחרות בין המציעים או להפסיק את הליכי המכירה בכל עת.
 • ההתמחרות תתבצע ביום   אלא אם יחליט הכונס לשנות מועד זה
 • פרטים נוספים ניתן לקבל גם בפרק "נכסי מקרקעין".
 • תנאי מכירה כלליים מופיעים באתר זה ו/או במשרדינו בטלפון: 09-8890900.
 • לנוחיותכם מצ"ב "טופס השתתפות במכרז"
× איך אפשר לעזור?